nl
10

Valorisatie, het omzetten van kennis naar economische waarde, vormt de kern van de Nederlandse HTSM- sector. Als drijvende kracht achter kennisontwikkeling en innovatie draagt onze sector aanzienlijk bij aan het economische en maatschappelijke succes van Nederland. Door nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven, gestimuleerd door Holland High Tech, streven we naar snelle en effectieve kennisvalorisatie. We richten ons ook op het vergroten van participatie in onderzoeks- en innovatieprojecten, met initiatieven zoals het Deep Tech Fonds en het Nationaal Groeifonds. Onze ambitie is helder: Nederlandse kennis en innovatie moeten vaker leiden tot nieuwe bedrijvigheid, met speciale aandacht voor het mkb en een leven lang ontwikkelen.

Stand van zaken

Uit onderzoek en ontwikkeling komt kennis voort waaruit we graag economische waarde genereren. Deze valorisatie is belangrijk voor onze kenniseconomie en is essentieel voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Ook voor maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie of de circulaire economie, is valorisatie belangrijk.

Kennisontwikkeling en innovatie zijn van essentieel belang. Samen met kennisinstellingen ontwikkelen en adopteren bedrijven voortdurend nieuwe technologische kennis, onder andere met behulp van PPS toeslag. De investeringen in R&D groeien nog steeds.

Deze continue ontwikkeling van kennis maakt onze sector belangrijk voor het economisch en maatschappelijke succes van Nederland. Als Topsector High Tech Systemen en Materialen streven we naar nieuwe control points in waardeketens. Zo versterken we het concurrentievermogen van Nederland nog verder en bevorderen we duurzame groei in een snel evoluerende mondiale markt.

Het is belangrijk dat kennisinstellingen en bedrijven nauw samenwerken. Want zo zorgen we met elkaar voor een betere en snellere kennisvalorisatie. Maar ondernemers weten niet altijd hun weg te vinden naar de kennisinstellingen en vice versa. Bij Holland High Tech hebben we nauwe banden met zowel het bedrijfsleven als de kennisinstellingen. We zetten ons in om deze partijen nauwer te verbinden door de interactie tussen ondernemers en onderzoekers te stimuleren. Daarnaast spannen we ons in om het aantal kennisinstellingen en private partijen die participeren in onderzoek- en innovatieprojecten in onze sector te vergroten.

Het is belangrijk dat kennisinstellingen en bedrijven nauw samenwerken. Want zo zorgen we met elkaar voor een betere en snellere kennisvalorisatie.

Succesvolle valorisatie door bedrijven vraagt een ontwikkelende markt. Als onderdeel van het innovatiebeleid heeft de overheid aandacht voor marktcreatie en financieringsuitdagingen (Kamerbrief 'Innovatie en impact' pag. 16). Als Holland High Tech spelen we hierin een actieve rol. Zo heeft ons Topteam mede aan de wieg gestaan van het Deep Tech Fonds van Invest-NL. Hiermee investeert Invest-NL samen met private investeerders in innovaties van bedrijven als zij door marktfalen geen financiering kunnen krijgen (zie artikel 3 van de Machtigingswet oprichting Invest-NL).

Daarnaast speelt het Nationaal Groeifonds een essentiële rol bij de vorming van marktkansen voor innovaties. Het richt zich op investeringen met een publiek belang die ten dienste staan van het verdienvermogen van Nederland, maar waarop op korte termijn geen voldoende privaat rendement kan worden behaald. (Kamerbrief 'Nationaal Groeifonds' 2020: ‘Het fonds richt zich nadrukkelijk op investeringen met een publiek belang die ten dienste staan van het verdienvermogen van Nederland, maar waarop geen voldoende privaat rendement kan worden behaald.’) Partijen in de hightech sector herkennen de waarde van deze aanpak en nemen deel aan diverse projecten van het Nationaal Groeifonds (Zie de overzichten van de toegekende NGF-projecten in ronde 1, ronde 2 en ronde 3).

test

Ambitie

Het is de ambitie van Holland High Tech dat in Nederland ontwikkelde kennis en innovatie vaker leiden tot nieuwe bedrijvigheid voor Nederland. Een goede samenwerking en effectieve afstemming tussen kennisinstellingen, overheid en private partijen is daarvoor van essentieel belang. Daarbij geven we extra aandacht aan het mkb om hun betrokkenheid bij kennisontwikkeling en innovatie te vergroten.

Actielijnen

Agenderen, samenwerking en afstemming
 

Om Nederlandse innovaties te laten leiden tot Nederlandse bedrijvigheid moeten bedrijven actief zijn in Nederlandse ecosystemen. Maar de hightech sector is niet alleen op Nederland gericht. De bedrijven in onze sector zijn sterk internationaal georiënteerd en richten zich op de markten met de beste condities. De overheid bepaalt mede de condities in Nederland. Bijvoorbeeld via wet- en regelgeving, maar ook in haar inkoopbeleid draagt de overheid bij aan essentiële marktcreatie. Vanuit onze focus op sleuteltechnologieën zetten we ons als Holland High Tech in om belemmeringen én kansen te signaleren en bij de overheid te adresseren, onder meer rond de circulaire economie en de energietransitie.

 

Programmeren

De hightech sector kan niet zonder continue innovatie. Bovendien is innovatie in de hightech sector belangrijk voor de grote maatschappelijke uitdagingen en voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. We hebben daarvoor een strategische stimulering van technologieontwikkeling nodig: van de vroege fundamentele fase tot toepassingsgericht onderzoek. Bij Holland High Tech zetten we ons daarom in om een goede balans te realiseren tussen investeringen in fundamenteel, industrieel en experimenteel onderzoek, onder andere via strategisch programmeren. Samen met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven bevorderen we zo de continuïteit van de innovatieketen.

 

Mkb, start-ups en scale-ups

Wij stimuleren het mkb om hun kennis te valoriseren. De afgelopen termijn hebben de instrumenten, waaronder de PPS-toeslagregeling, het mkb slechts beperkt bereikt. Daarom willen we als Holland High Tech de komende periode het mkb gerichter bedienen. We verruimen de toegankelijkheid voor het mkb tot publiek-privaat innoveren. Dit doen we door explicieter het mkb te benaderen voor en te betrekken bij het vormen van consortia. We verlagen ook de drempel voor deelname aan publiek-private samenwerkingen. We bouwen mee aan een productief landelijk en regionaal ecosysteem waarin mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups de ruimte hebben om samen te werken met gelijkgestemden en kennisinstellingen. En we ondersteunen start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven met kennis, regelingen en activiteiten zodat zij hun volgende stap in de innovatieketen kunnen zetten.

visie 2030
× Holland High Tech logo