nl
7

Digitalisering inclusief Smart Industry staat voor snelle veranderingen. Als Holland High Tech hebben wij het streven om innovaties op het gebied van digitale technologieën te bevorderen. Lees verder over de huidige stand van zaken en toekomstige ambitie die wij hebben voor Digitalisering inclusief Smart Industry.

Stand van zaken

Digitalisering en smart industry zijn thema’s waardoor wereldwijd economieën en maatschappijen in razendsnel tempo veranderen. Het is belangrijk om bij te blijven in deze transformatie. We moeten als sector met nieuwe digitale technologieën innoveren en de ontwikkeling van innovaties in (nieuwe) digitale technologieën aanjagen. Lukt het ons om productie- en bedrijfsprocessen en gegevensuitwisseling te digitaliseren en te automatiseren? Dan kunnen we mee blijven doen op het internationale speelveld. Dat maakt onze Nederlandse bedrijven toekomstbestendig.

In de hightech systemen en materialensector (HTSM-sector) spelen digitale sleuteltechnologieën een belangrijke rol (zie ook de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën en de Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering). Ze helpen productieprocessen te optimaliseren, kwaliteit en efficiëntie te verbeteren en de (digitale) veiligheid te versterken. Ze hebben een enorme invloed op de ontwikkeling van innovaties. Ook hun economische en maatschappelijke impact op de hightech-sector in Nederland is groot. Hier zitten ook allerlei uitdagingen aan vast. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het tekort aan gekwalificeerd personeel en met ethische vraagstukken?

Om wereldwijd te blijven ontwikkelen moeten we focussen op digitalisering en smart industry, ook om de circulaire economie en de energietransitie mogelijk te maken.

Om de ontwikkeling van digitalisering en smart industry aan te jagen en richting te geven, zijn er de afgelopen tijd diverse initiatieven ontplooid. Zo heeft de KIA Sleuteltechnologieën een groep van negen digital and information technologies gedefinieerd. Onze overheid ziet het belang van digitalisering en smart industry. Er zijn meerdere initiatieven gelanceerd om start-ups en scale-ups te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Daarnaast werken universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven nauw samen om baanbrekende technologieën te ontwikkelen en toe te passen.

Om wereldwijd te blijven ontwikkelen moeten we focussen op digitalisering en smart industry, ook om de circulaire economie en de energietransitie mogelijk te maken. Investeringen in kennisontwikkeling en innovaties gaan daarmee hand in hand met de verdere toepassing van digitalisering en smart industry in de sector. We ondersteunen de toepassing van (nieuwe) digitale technologieën in de hightech sector én stimuleren met en namens de sector de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en innovaties. Denk bijvoorbeeld aan quantum computing en lasersatellietcommunicatie. Zo innoveren we met ICT én voor de ICT-sector.

test

Ambitie

Met behulp van digitalisering en smart industry werken we efficiënter, flexibeler en duurzamer. Zo versterken we de internationale concurrentiepositie en vergroten we de bijdrage aan de urgente transities van Nederlandse hightech en maakbedrijven. De inzet van digitalisering en smart industry is niet alleen belangrijk om ons innovatieve vermogen en de economische en maatschappelijke impact te behouden. Het biedt ook kansen om nieuwe (internationale) waardeketens, businessmodellen en control points te ontwikkelen.

 

Dat doen en kunnen we niet alleen. We werken samen met de Topsector ICT om de ontwikkeling van kennis en innovaties te stimuleren, onder andere met digitale sleuteltechnologieën. We ondersteunen de toepassing van digitalisering en smart industry en de ontwikkeling van technologieën die daarbij komen kijken. Verder onderschrijven we de Smart Industry Schaalsprong Agenda om de toepassing van digitalisering en smart industry te versnellen, te verbreden en te vergroten in de HTSM-sector. Ook verbinden we huidige initiatieven, kennis en ondersteuningsmogelijkheden van European Digital Innovation Hubs (EDIH) en Regionale Ontwikkelings Maatschappijen met ons netwerk.

Actielijnen

Transitieteam: digitalisering in de haarvaten van de sector brengen

Met het Transitieteam Digitalisering verkennen we de belangrijkste ontwikkelingen en componenten van digitalisering voor onderzoek- en innovatieprojecten. Hoe kunnen we die vervolgens invullen voor de hightech sector? Zo kunnen we meer aandacht geven aan de digitale componenten bij onderzoek- en innovatieprojecten en meer focussen op de digitale infrastructuur van onderzoeksprojecten en innovaties. Op die manier willen we innovaties efficiënter en veiliger ontwikkelen en implementeren.

 

Versnellen ontwikkelingen en toepassen digitalisering en smart industry

Hoe kunnen we bestaande en geplande activiteiten bundelen? Het Transitieteam gaat dit na op basis van een uitvraag bij de roadmaps en strategische programma’s. Daarnaast inventariseert het Transitieteam aan welke ondersteunende initiatieven, innovaties of onderzoeken de sector behoefte heeft. De KIA Digitalisering gebruiken we als basis en daarin werken we samen met Topsector ICT. Op basis van deze KIA stelt het Transitieteam een eigen agenda op. Hiermee pakken we als sector gezamenlijk de uitdagingen op die met de transitie gepaard gaan en grijpen we de kansen die digitalisering en smart industry ons bieden.

Het is belangrijk dat onze hightech en maakbedrijven digitalisering en smart industry inzetten en implementeren.  We verbinden onze sector met initiatieven en mogelijkheden buiten de sector. We verspreiden kennis en delen best practices en learnings. We werken aan een groter bewustzijn over de kansen en uitdagingen van digitalisering en smart industry. Het zijn allemaal activiteiten waarmee we innovatie met behulp van nieuwe digitale technologieën aanmoedigen. En we hebben oog voor brede kennisontwikkeling: in learning communities dragen we bij aan de ontwikkeling van educatieve programma’s over deze onderwerpen.

Investeren in onderzoek

We stimuleren samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de implementatie van smart industry in het hightech mkb te versnellen. Met onze strategische programmering werken we aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologieën, zoals dat ook terugkomt in de KIA Sleuteltechnologieën. Verder werken we actief mee aan Nationaal Groeifondsprogramma’s op deze onderwerpen in onze sector. Hiermee ontwikkelen we kennis en innovaties ín ICT. Daarnaast ondersteunen we programma's die mkb-bedrijven helpen bij hun digitale transitie.

visie 2030
× Holland High Tech logo