nl
11

Samen met andere topsectoren streven we naar oplossingen via de gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA) en learning communities. Onze ambitie is een toekomst waarin hooggekwalificeerde professionals een leven lang leren, leidend zijn in technologische innovatie en bijdragen aan de groei van de hightech- en materialensector.

Stand van zaken

De Nederlandse High Tech Systemen en Materialen-sector (HTSM) zit al jaren in de lift: de productiewaarde van de sector laat al een stabiele stijgende lijn zien. De toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de Nederlandse industrie ten opzichte van het Nederlandse totaal bedroeg in 2021 voor de economische waarde 12,2% en het arbeidsvolume 9,3%. Daarbij is de Nederlandse industrie hoogproductief in vergelijking met andere landen, een aanjager van arbeidsproductiviteitsontwikkeling in Nederland, en daarmee een belangrijke speler voor de Nederlandse concurrentiekracht (TNO-analysepaper: 'De waarde van de Nederlandse industrie').

Ook de werkgelegenheid in onze sector blijft groeien. Dankzij de inzet van digitalisering en smart industrie is er een verhoogde arbeidsproductiviteit. Of de groeipotentie van onze sector blijft? Of we economische en maatschappelijke impact kunnen blijven maken en kunnen bijdragen aan de urgente transities van onze topsector? Dat hangt sterk af van de beschikbaarheid van technici, ingenieurs en onderzoekers. Daarin staat onze topsector niet alleen: het human capital-vraagstuk speelt bij alle topsectoren. Mede daarom is een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA) ontwikkeld waarin de tien Nederlandse topsectoren hun krachten bundelen. Het Platform Talent voor Technologie verzorgt de coördinatie en projectondersteuning voor Human Capital Agenda van alle topsectoren.

Laten we ons met elkaar inspannen voor een goed werkende arbeidsmarkt. De basis hiervoor ligt in een optimale samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Laten we ons met elkaar inspannen voor een goed werkende arbeidsmarkt. De basis hiervoor ligt in een optimale samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Om dat aan te jagen hebben de topsectoren in de Human Capital Agenda het concept van learning communities ontwikkeld. Dit zijn plekken waar mensen leren, onderzoeken en innoveren. Het resultaat is dat innovaties sneller in de praktijk (en het onderwijs) komen.

Met de gezamenlijke Human Capital Agenda van de topsectoren en een eigen Human Capital Agenda voor onze sector hebben we stappen gezet om werken en een leven lang ontwikkelen in de sector onder de aandacht te brengen en aan te jagen. Met resultaat: we zien een groeiend aantal studenten kiezen voor relevante opleidingen op scholen en universiteiten. Om deze positieve trend vast te houden blijven we doorgaan met het uitvoeren van de Human Capital Agenda.

We zien dat er over het algemeen veel aandacht is voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van technici: van praktisch tot wetenschappelijk opgeleide professionals. Zo ontwikkelen bedrijven steeds vaker eigen opleidingstrajecten, krijgen projecten van het Nationaal Groeifonds een steeds grotere HCA-component, hebben vijf technische sectoren samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en FME het Aanvalsplan Techniek gelanceerd en jagen alle onderwijsniveaus onderzoek aan. De verschillende partijen werken meer samen en stemmen meer af dan ooit. We ondersteunen deze ontwikkeling van harte en moedigen dit aan in onze rol als verbinder in ons ecosysteem.

human capital

Ambitie

We streven naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en sturing geven aan en meebewegen met technologische innovatie. Daarom ondersteunen we activiteiten waar onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen opleidingen vormgeven. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die de sector aantrekkelijk(er) maken om in te werken en die de diversiteit in het personeelsbestand vergroten.

 

We verbinden partijen en delen de beschikbare kennis, ervaringen en informatie van de vele initiatieven binnen onze sector. Ze kunnen die gebruiken en ervan leren. Zo helpen we onderwijs en bedrijfsleven om elkaar te vinden en van en met elkaar te leren en te ontwikkelen om de human capital-uitdagingen nu en in de toekomst het hoofd te kunnen blijven bieden.

Actielijnen

Prioriteren en agenderen

We stimuleren de verdere ontwikkeling van learning communities. In deze communities werken onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen. Hier borgen zij onderzoek en vergroten zij de snelheid waarmee innovaties ontstaan en worden toegepast. We ondersteunen de ontwikkeling van HCA-componenten in Nationaal Groeifonds-projecten voor de hightech en maakbedrijven en verspreiden kennis en best practices die daaruit voortkomen richting onze achterban. Daarnaast ondersteunen we de ontwikkeling en uitvoering van de Human Capital Agenda van de topsectoren.

 

Programmeren en informeren

In onze programmaring van middelen voor de PPS-Innovatieregeling blijven we aandacht vragen voor de HCA-component bij onderzoek en innovaties. Daarin agenderen we ook de samenwerking van ‘out of de box-combinaties’ van expertises, onder andere gericht op gedragsverandering. Want willen we succesvolle innovaties ontwikkelen, dan moeten we het gedrag van de gebruiker meenemen. Pas dan kunnen we transities realiseren.

We verbinden en werken samen in en met regio’s, bedrijven, kennisinstellingen en topsectoren. Met hen delen we kennis, kunde, best practices en learnings en stemmen we ontwikkeling en samenwerking af. Zo ondersteunen we met onze communicatiekracht en ons netwerk de beeldvorming van onze sector.

Als Holland High Tech zijn we een centrale speler in de beeldvorming over onze sector. Samen met onze partners richten we ons met een breed gedragen aanpak op kinderen (en hun ouders), jongeren en zij-instromers. Hoe is het om te werken in de (high)tech en hoe draag je bij aan (maatschappelijke) uitdagingen?

Diversiteit is een belangrijke succesfactor: we hebben verschillende professionals nodig. Werken in onze sector moet voor iedereen een logische overweging zijn, onafhankelijk van afkomst of identiteit. We zullen extra onze best blijven doen om vrouwen te verleiden in de techniek te werken.

We dragen de beweging naar learning communities, een leven lang ontwikkelen en publiek-private samenwerkingen binnen de sector actief uit via de website van de Human Capital Agenda van de topsectoren, via publicaties en berichten, via samenwerkende partners (zoals de SER, Techniekpact, branches, scholenkoepels), en door presentaties te geven en goede voorbeelden te delen.

visie 2030
× Holland High Tech logo