nl
6

De energietransitie raakt op diverse vlakken activiteiten in onze hightech systemen en materialensector (HTSM-sector). De energietransitie staat daarom centraal in onze aanpak. Lees verder over de huidige stand van zaken en toekomstige ambitie, gericht op versterking, verbreding, en de rol van Holland High Tech als essentiële partner voor onderzoek, innovatie, en groei binnen de energietransitie.

Stand van zaken

De energietransitie is een belangrijk thema in het missiegedreven innovatiebeleid. Nederland wil volledig klimaatneutraal zijn in 2050. Voor 2030 is het doel om 55% reductie van CO2-uitstoot te realiseren ten opzichte van 1990.  Dit bereiken onder meer we door het elektriciteitssysteem en de gebouwde omgeving te verduurzamen en door een klimaatneutrale en concurrerende industrie, emissieloze mobiliteit en klimaatneutrale landbouw te realiseren.

We stappen over van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Onze industrie moet circulair worden en vrijwel geen broeikasgas meer uitstoten en fabrieken gaan op duurzame elektriciteit draaien. We hebben in Nederland afgesproken dat de industrie een groot deel van de benodigde investeringskosten zelf betaalt, dat er diverse CO2-heffingen gelden en dat er subsidie komt om nieuwe technieken te onderzoeken, te ontwikkelen en toe te passen.

Als sector kunnen we op een andere manier het verschil maken. We zijn een belangrijke partij om kennis en technologieën voor duurzame energie te ontwikkelen én toe te passen.

De energietransitie raakt op diverse vlakken activiteiten in onze hightech systemen en materialensector (HTSM-sector). Als sector gaan we onze eigen energieconsumptie reduceren en meer gebruikmaken van duurzame energie. We zullen energie hergebruiken en duurzame energie opwekken. Dit kan alleen door onze huidige productieprocessen en bedrijfsmodellen aan te passen. Doen we dit niet, dan lopen we als sector het risico onze license to operate te verliezen (zie TNO-whitepaper: Hightechindustrie 2040).

Als sector kunnen we op een andere manier het verschil maken. We zijn een belangrijke partij om kennis en technologieën voor duurzame energie te ontwikkelen én toe te passen. Daarmee moeten we niet wachten, zo blijkt uit het TNO-rapport ‘Uitfasering fossiele technieken’.

Wij zijn ervan overtuigd dat de hightech sector een essentiële rol speelt om de doelstellingen van de energietransitie te behalen. In de meeste roadmaps van onze sector is steeds meer aandacht voor de energietransitie en de kansen die deze transitie met zich meebrengt. Om de aandacht verder te vergroten, richten we het Transitieteam Energietransitie op.

Ambitie

Holland High Tech ondersteunt de energietransitie door in te zetten op strategische innovatieprogramma’s. Met deze programma’s richten we ons op oplossingen en toepassingen om processen die nu nog werken met fossiele brandstoffen te vergroenen, energiezuiniger te maken of daar energiereductie te realiseren.

 

We richten ons op de ontwikkeling van oplossingen en toepassing van innovaties die groene en duurzame energieopwekking, -opslag en vervoer mogelijk maken. Hiervoor ontwikkelen we een concrete actieagenda. Op basis van die agenda werken we aan innovaties voor, in en met de hightech maakindustrie die wereldwijd bijdragen aan de energietransitie.

Actielijnen

Vaststellen agenda

In delen van de HTSM-sector is de energietransitie al een belangrijke driver voor innovatie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe toepassingen in de mobiliteit. Ook bij programma’s van het Nationaal Groeifonds, waaronder GroenvermogenNL, Luchtvaart in Transitie, NXTGEN Hightech en Material Independence & Circular Batteries, is de energietransitie een stimulans voor ontwikkeling en innovatie. Met ons Transitieteam brengen we deze en andere activiteiten gericht op de energietransitie in de brede HTSM-sector in beeld. Zo kunnen we de behoefte aan nieuwe ontwikkelingen goed identificeren. Daarmee pakken we als sector de uitdagingen én kansen op die de energietransitie ons biedt en jagen we ontwikkelingen op dit thema aan.

Met onze actieagenda richten we ons op drie kansen van de energietransitie voor onze sector: hoe innoveren we om processen met fossiele brandstoffen te vergroenen, hoe innoveren we om groene en duurzame energieopwekking, -opslag en vervoer mogelijk te maken en hoe benutten we de kansen die de transitie biedt voor nieuwe waardeketens.

Programmeren

Met onze actieagenda en activiteiten als uitgangspunt geven we de energietransitie de centrale plaats die ze verdient. Niet alleen in de programmering van Holland High Tech en de Topsector High Tech Systemen en Materialen, maar ook in de roadmaps van onze sector.

Aanvullend op Nederlandse en Europese activiteiten moedigen we ontwikkelingen en innovaties aan die bijdragen aan de energietransitie. Met het Transitieteam doet voorstellen voor aanvullende stimulerende maatregelen. Ook binnen onze strategische programmering besteden we extra aandacht aan projecten voor de energietransitie.

Tot slot blijven we als Holland High Tech in gesprek met landelijke en regionale overheden om belemmeringen weg te nemen en om nieuwe initiatieven en de toepassing van innovaties voor de energietransitie te bevorderen.

visie 2030
× Holland High Tech logo