nl
2

Wij zijn Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM). Onze topsector ontwikkelt en produceert hoogwaardige eindproducten, halffabricaten, componenten en materialen voor klanten over de hele wereld. Nederlandse hightechproducten zijn intelligent, nauwkeurig en efficiënt. Ze worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld medische apparatuur, halfgeleiderproductie, auto’s, logistieke systemen, vliegtuigen, satellieten en energiesystemen.

Als één van de tien topsectoren zijn wij the great coordinator voor hightech innovatie in publiek-private samenwerkingen in Nederland én daarbuiten. Wij realiseren een positieve impact voor de urgente transities in de samenleving: we maken van innovatiekracht een serieus verdienmodel. We initiëren en stimuleren technologische oplossingen en dragen daarmee bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van Nederland. Samen met ons ecosysteem, komen we tot oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Op welke manier kunnen we bijdragen aan de urgente transities waar we nu voor staan? Hoe maken we Nederland circulair, duurzaam, veilig, leefbaar en houden we onszelf gezond? Dat en meer delen we in deze Visie 2030.

Investeren in innovatie

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken in ons ecosysteem intensief samen aan innovaties in publiek-private samenwerkingen. Ons ecosysteem bestaat uit meer dan 100.000 ondernemingen waarin meer dan 500.000 professionals werken. Zowel multinationals als MKB, start-ups en scale-ups. Samen zijn we verantwoordelijk voor 166 miljard euro productiewaarde en ruim 70 miljard euro aan exportwaarde (CBS, 2021).

De investering in R&D door HTSM-bedrijven groeit sterk. CBS rapporteerde over 2020 een totaalbedrag van 6,1 miljard euro. Meer dan de helft van alle private R&D in Nederland wordt geïnvesteerd door hightech-bedrijven.

Voor hightech-bedrijven is innovatie van levensbelang. Bedrijven herkennen de waarde van deelname aan publiek-private innovatieprojecten en dragen daarin cash en in kind aan bij. In de uitvoering van de PPS-toeslagregeling slaagt de topsector er in veel private bijdrage te programmeren. Cijfers van RVO bevestigen dat in de afgelopen jaren 54% van alle private bijdragen van bedrijven in de PPS-toeslagregeling zijn ingebracht in de projecten van TKI HTSM (Holland High Tech) (Opgave ministerie EZK en RVO, augustus 2023). In de periode 2021-2023 zijn jaarlijks meer dan 100 projecten gefinancierd, waaraan ruim 300 bedrijven financieel en inhoudelijk hebben bijgedragen.

Holland High Tech (TKI HTSM) zet de komende jaren de PPS-programmasubsidie complementair in en draagt zo bij aan een divers innovatie- ecosysteem dat zich richt op de urgente transities.

Het Nationaal Groeifonds is een game-changer voor de hightech. Met de oprichting van het Nationaal Groeifonds in 2021 heeft de overheid een krachtige impuls gegeven aan coalitievorming rond relevante hightech-onderwerpen. In rondes 1, 2 en 3 zijn twaalf hightech-projecten goedgekeurd met een subsidie die kan oplopen tot 4,7 miljard euro. Honderden bedrijven dragen samen voor een bedrag in dezelfde grootteorde bij. Holland High Tech (TKI HTSM) zet de komende jaren de PPS-programmasubsidie complementair in en draagt zo bij aan een divers innovatie- ecosysteem dat zich richt op de urgente transities.

Ambities en ontwikkelingen

Nederland is wereldwijd één van de voorlopers op het gebied van high tech innovaties. Bekende bedrijven als ASML, NXP, ASMI, VDL, Thales, Vanderlande, Demcon inmiddels wereldwijde spelers, kennen een Nederlandse oorsprong.

In 2021 was Nederland 11e op de wereldwijde ranglijst van patentaanvragen. In 2022 stond Nederland op de vijfde plaats van de Gobal Innovation Index. Ook het aantal octrooiaanvragen blijft stijgen. In 2022 werden 3722 nieuwe aanvragen ingediend, een stijging van 4% ten opzichte van voorgaand jaar. Een positieve trend die al jaren zichtbaar is.

De basis voor de hoge mate van kennisontwikkeling en innovaties wordt onder andere gelegd door de intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en private partijen. Met onder andere de PPS-toeslagregeling voor de verschillende topconsortia, NWO en het ontstaan van het Nationaal Groeifonds ondersteunt de overheid de ontwikkeling van kennis en innovatie in publiek-private samenwerking.

Holland High Tech geeft voor de hightech systemen en materialen-sector (HTSM-sector) invulling aan de PPS-toeslagregeling van de overheid. Het missiegedreven topsectorenbeleid en de urgente transities waar we voor staan geven richting aan de ontwikkeling van kennis en innovaties en de activiteiten van Holland High Tech. De Nederlands hightech-sector kan bij uitstek bijdragen aan ontwikkelingen om de missies te realiseren.

Holland High Tech zet in haar visie voor 2030 de herijkte missies centraal van het missiegedreven innnovatiebeleid centraal, met extra aandacht voor de energietransitie, en circulaire economie en de ontwikkeling en toepassing van Digitalisering & Smart Industry en Sleuteltechnologieën. Gezamenlijk werken we aan een betere toekomst, we versnellen de urgente transities naar 2030 met de ontwikkeling van hightech-innovaties voor een breed toepassingsgebied.

Als sector zijn we één van de key-enablers om met innovaties te werken aan een klimaatneutraal en volledig circulair Nederland in 2030 én moeten we zelf ook in transitie om volledig klimaatneutraal en circulair te worden. In deze dubbele rol voor de sector treedt Holland High Tech op als versneller van het innovatieproces én verbinder van het ecosysteem en initiatieven, nationaal en internationaal. Daarin werken we uiteraard graag samen met en voor anderen.

Topsectoren en missiegedreven innovatiebeleid

Kennis en Innovatie Convenant

November 2023 is het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2024-2027 ondertekend. Met dit hernieuwde kennis- en innovatieconvenant 2024-2027 bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties opnieuw hun gezamenlijke inzet op het missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren in Nederland.

Het convenant bouwt voort op de samenwerking in de vorige periode, waarvoor het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 was aangegaan. Deze samenwerking is hard nodig, om de omslag te maken naar innovatieve, duurzame, sterke en welvarende economie.

Kennis en Innovatie Agenda’s

Als onderdeel van het KIC, voert Holland High Tech als de topsector High Tech Systemen en Materalen de coördinatie uit van zowel de KIA Sleuteltechnologieën als de KIA Veiligheid.

Governance Holland High Tech

Topsector

De topsector High Tech Systemen en Materialen heeft, net als de overige topsectoren, een Topteam en een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), die geïntegreerd samenwerken onder de naam Holland High Tech. Tussen het topteam en het TKI vindt afstemming over activiteiten plaats, daarbij hebben de leden van het topteam zitting het bestuur van TKI HTSM.

 

 

Het topteam vertegenwoordigt de topsector en is samengesteld uit een boegbeeld, een captain of science en een MKB-vertegenwoordiger, aangesteld door de minister van EZK, aangevuld met een topambtenaar van het ministerie van EZK.

Topteam

Holland High Tech (HHT) is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in de Topsector HTSM (Stichting TKI HTSM). HHT heeft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opdracht om het PPS-I subsidie-instrument voor R&D en de MIT-regeling voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaardij in de Topsector HTSM uit te voeren.

Topconsortium

Het TKI stemt de programmering van publiek-private activiteiten af met wetenschap en bedrijfsleven en geeft ontwikkelrichting voor onderzoek en innovatie op basis van de Roadmaps uit de sector, het missie gedreven overheidsbeleid en de Nationale Technologie Strategie (NTS). HHT versterkt het ecosysteem, brengt dit samen en ondersteunt samenwerking. Ook brengt het samen met het topteam het unieke karakter van de NL’se HTSM sector in het buitenland onder de aandacht en betrekt en ondersteunt high-tech MKB bij innovatie-initiatieven. Meer over deze onderwerpen en bijbehorende ambities zijn te lezen in dit document.
TKI HTSM wordt bestuurd door een bestuur met leidinggevenden uit de publieke en private sector; de HTSM Topteamleden nemen deel aan de TKI-bestuursvergaderingen. De dagelijkse leiding van de Stichting is gedelegeerd aan de HHT-directeur, die wordt ondersteund door een HHT-bureau. De HTSM Roadmap Council adviseert het bestuur over de programmering. De voorzitters van de HTSM Roadmap Teams nemen deel aan de Roadmap Council. De roadmapteams onderhouden een roadmap die de ontwikkeling van het betreffende technologiegebied beschrijft. De roadmapteams stimuleren een actief en breed toegankelijk ecosysteem van betrokken bedrijven en kennisinstellingen.

visie 2030
× Holland High Tech logo