nl
3

Holland High Tech vervult een rol als aanjager en verbinder, ondersteunend bij urgente transities en het verbinden van diverse partijen in het ecosysteem. We dragen met onze activiteiten bij aan de ontwikkeling van kennis en innovaties, de ontwikkeling van (internationale) waardeproposities en control points. Lees verder over de stand van zaken en ambitie voor de toekomst en de rol van Holland High Tech als partner voor onderzoek, innovatie, en de groei van de hightech-sector.

Stand van zaken

Onze hightech- en materialensector (HTSM-sector) kenmerkt zich door haar sterke verbondenheid. Wij hebben sterk ecosysteem voor innovatie en ontwikkeling waarin wij goed samenwerken. Een ander kernmerk is onze diversiteit: aan expertises, organisaties, research- & developmentfaciliteiten en financieringsinstrumenten. De diepte en breedte van de sector is goed terug te zien in de vijftien innovatie roadmaps en in de coördinerende rol die we als Holland High Tech hebben voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) Sleuteltechnologieën en Veiligheid. De toepassingen van technologieën en innovaties die onze sector ontwikkelt, zie je in allerlei sectoren terug. Niet voor niets werkt onze sector cross-sectoraal samen met, in en voor andere sectoren. De diverse partijen, roadmaps en KIA’s komen bij elkaar in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen en urgente transities voor Nederland.

Volgens het TNO-rapport 'De waarde van de industrie' kent het ecosysteem van de HTSM-sector een waardevolle mix van multinationals, middelgrote en kleine bedrijven (mkb) , start-ups en scale-ups , kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. De sterke onderlinge verbindingen zorgen dat het ecosysteem een unieke waardevolle propositie in mondiale waardeketens biedt. De sterke focus op ontwikkeling van kennis en innovaties is ook een kenmerk van de sector. Kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en multinationals nemen daarin vaak het voortouw.

In het ecosysteem van de HTSM-sector zijn we als Holland High Tech een aanjager en verbinder. Voor ons zijn de urgente transities leidend; zo ook de impact die de sector met innovaties kan maken, zowel economisch als maatschappelijk. We dragen met onze activiteiten bij aan de ontwikkeling van kennis en innovaties, de ontwikkeling van (internationale) waardeproposities en control points. We ondersteunen activiteiten die bijdragen aan de Human Capital Agenda en de ontwikkeling van het mkb.

We werken meer dan ooit aan en in een ecosysteem met andere sectoren waarin we samenwerken aan innovaties voor specifieke toepassingsgebieden.

Onze sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transities voor onze eigen en andere sectoren. Daarvoor versterken we als sector de verbinding met andere sectoren. We werken meer dan ooit aan en in een ecosysteem met andere sectoren waarin we samenwerken aan innovaties voor specifieke toepassingsgebieden. De rijksoverheid investeert met het Nationaal Groeifonds € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de langere termijn. We zien dat diverse hightech initiatieven binnen het Nationaal Groeifonds zijn gehonoreerd. Zo zorgt het fonds voor een impuls aan R&D-activiteiten in de sector.

Nu al zorgen huidige investeringen voor een enorme impuls aan R&D en valorisatie. Dit verdient opvolging, ook na 2027 wanneer de investeringen van het Nationaal Groeifonds terug zullen lopen. Zo verandert financieringsondersteuning voor onderzoek en innovatie continu en zoeken we met Holland High Tech telkens hoe we de meeste waarde kunnen toevoegen aan de sector en aan de transities.

test

Ambitie

Het gaat goed met en in de HTSM-sector en het ecosysteem voor innovatie en onderzoek. Om succesvol te blijven, nationaal en internationaal te groeien én om een noodzakelijke bijdrage te leveren aan de urgente transities is versterking en verbreding van het ecosysteem nodig.

Holland High Tech is partner om verbindingen te leggen, informatie over onderzoek en innovatie te vinden en om onderzoek en innovatie aan te jagen en te ondersteunen in onze sector. We creëren gezamenlijk een gedragen focus en draagvlak voor onderzoek, innovatie, valorisatie en marktcreatie. We investeren in onderzoek en ontwikkeling, afgestemd op de behoefte van de sector en de ambitie van de overheid (de transities en de Nationale Technologiestrategie). Dit stemmen we af met en op huidige initiatieven, zoals projecten van het Nationaal Groeifonds en Europese activiteiten.

 

Proactief delen we kennis en leggen we verbindingen binnen onze sector en daarbuiten om onderzoek aan te jagen, innovatie te versnellen en kansen en mogelijkheden voor private partijen om hieraan deel te nemen in beeld te brengen. We richten ons daarbij extra op het vergroten van de betrokkenheid van het mkb bij onderzoek en innovatie. We hechten aan een goede samenwerking met provincies en de ROM’s. De hightech-sector is daarmee nog sterker verbonden. Kennis, financiering en innovatievraagstukken weten hun weg te vinden. Daarbij stemmen partijen binnen en buiten de sector kennisontwikkeling onderling af en vindt kennisdeling proactief plaats.

Actielijnen

Samenwerken en verbinden

Door samenwerking versterken we de banden binnen ons ecosysteem en vergroten we de innovatiekracht en ontwikkeling. Daarom ondersteunen we regionale en landelijke events en platforms. Het gaat om platforms waar publieke en private partijen en kennisinstellingen samenwerken in onderzoek en innovatieontwikkeling voor de transities rond energie, circulariteit en digitalisering en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën.

 

Delen van kennis

We delen beschikbare kennis en informatie die van belang is voor de ontwikkeling en economische en maatschappelijke impact van onze sector. Denk daarbij aan informatie, best practices en ervaringen over de transities, human capital en financieringsmogelijkheden. Of het kan gaan om informatie en best practices om start-ups, scale-ups en het mkb met een innovatievraagstuk en -wens verder op weg te helpen. Dit delen we allemaal proactief. We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan deze kennisverspreiding. Zo willen we onze sector verder vergroten en verbinden.

Onze sector ontwikkelt allerlei innovaties. De toepassing ervan vindt zowel in als buiten onze sector plaats. Hier speelt ook vaak een gedragscomponent mee. Voor een succesvolle ontwikkeling, acceptatie en toepassing van innovaties zetten we daarom in op sterkere verbindingen met andere onderzoeksgebieden, het hbo en het mkb.

 

Strategisch programmeren

We stimuleren kennisinstellingen en bedrijven om zich te richten op de transities en de Nationale Technologiestrategie door strategisch te programmeren met de PPS-Innovatieregeling. Daarmee ontwikkelen we coalities om kennis, technologieën en innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan de transities.

 

MKB

We willen een grotere betrokkenheid van mkb-bedrijven bij onderzoek en valorisatie. Daarom verruimen we de mogelijkheden voor hen om te participeren in publiek-privaat onderzoek. Belangrijk is daarbij dat koplopers binnen het mkb actief deelnemen aan de ontwikkeling van roadmaps en strategische programma’s, zodat het mkb in de toekomst intensiever betrokken kan zijn bij onderzoek- en innovatieprojecten. Daarnaast ondersteunen we het mkb door hen via ons netwerk te adviseren over ontwikkel- en financieringsmogelijkheden en verstrekken we jaarlijks subsidie om NetwerkActiviteiten voor netwerkvorming en kennisdisseminatie te organiseren. Ook zetten we InnovatieMakelaars in om mkb-bedrijven te ondersteunen in hun volgende innovatiestap. Verder ontwikkelen wij de komende jaren nieuwe activiteiten om het mkb nog meer te betrekken in afstemming met onze industriepartners.

visie 2030
× Holland High Tech logo