1

Over 2023

en 2024

2023 was een bijzonder jaar, een jaar met veel geopolitieke spanningen en de val van het kabinet aan de ene kant en groei in (inter)nationale innovatie aan de andere kant. Graag geven we je een overzicht van de resultaten uit 2023 en een vooruitblik op de plannen voor 2024 en verder. Als Holland High Tech zijn we trots op de mooie resultaten die zijn bereikt, die we graag met je delen in dit jaaroverzicht. Ook 2024 is goed van start, we bouwen voortvarend verder aan de impact van innovatie, samen met iedereen in ons ecosysteem. Veel lees- en kijkplezier.

Ontwikkelingen én uitdagingen

In 2023 hebben het hernieuwen van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC 2024-2027), de herijkingen van alle Kennis- en Innovatieagenda’s, de ontwikkeling van de Nationale Technologiestrategie en de hernieuwde inzichten in de urgente transities waar we voor staan duidelijk invloed gehad op de ontwikkelingen voor en in onze sector. Wij merken, juist vanwege de continue veranderende omgeving, dat er behoefte is aan een richtinggevende koers. Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met en voor de sector gewerkt aan de Holland High Tech VISIE 2030.

Naar VISIE 2030

Innovatie groeit

Ondanks en dankzij de snelle ontwikkelingen in 2023 hebben wij als Holland High Tech enorm veel bereikt. Er zijn veel nieuwe innovatieprogramma’s en -projecten van start gegaan en ook de projecten die al in gang waren gezet hebben mooie tussentijdse resultaten gegeven. Ook op het gebied van investeringen in deeptech hebben we in 2023 veel kunnen bereiken. Wij vechten al jaren voor meer geld voor hightech scale-ups, die juist in onze sector enorm van belang zijn. Het daarom mooi om te zien dat in 2023 een aantal projecten aanzienlijk funding hebben gekregen uit de markt. Invest-NL en het Deeptechfonds hebben grote investeringen gedaan. Onder andere LioniX, SMART Photonics, Nearfield en LeydenJar hebben investeringen opgehaald om op te schalen.

Nationaal Groeifonds

We zijn trots op de groei in publiek-private innovatieprojecten, die van onszelf en de projecten die ontstaan uit de vele Nationaal Groeifonds-programma’s. Bijvoorbeeld het Nationaal Groeifondsprogramma NXTGEN Hightech, waarin de eerste gelden zijn uitgekeerd en 60 projecten ook echt van start zijn gegaan. Ook in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds zijn programma’s toegekend waar we als Holland High Tech een goede bijdrage aan hebben geleverd, waaronder SolarNL, Material Independence & Circular Batteries, 6G Future Network Services en Polaris, een programma op het gebied van radio frequencies.

Lees meer

Strategisch programmeren

In 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van strategische programma’s. In deze strategische programma’s geeft Holland High Tech kennisinstellingen de mogelijkheid om in meerjarige onderzoekslijnen concrete projecten te ontwikkelen met andere kennisinstellingen en partners uit het bedrijfsleven, mét grote waarschijnlijkheid dat subsidie door Holland High Tech wordt toegekend. Voor de periode 2024-2027 zijn op dit moment tien gezamenlijke onderzoeksprogramma’s geformuleerd.

Lees meer

Samenwerken voor innovatie

In 2023 heeft Holland High Tech zelf 124 projecten gefinancierd met bijna 50 miljoen euro PPS-toeslag. Deze innovatie-injectie zorgt met een factor 3,3 voor een totaal projectbudget van 151.7 miljoen euro. Dit is een significante groei ten opzichte van 2022. Het is duidelijk: samenwerken zit in het DNA van onze topsector Hightech Systemen en Materialen.

Lees meer

Internationaal actief

Holland High Tech heeft zich de afgelopen tien jaar met succes ingezet voor de internationale positionering van de Nederlandse hightech- en materialensector. De focus ligt niet alleen op het versterken van het profiel, maar ook op het bevorderen van internationale samenwerking voor innovatie. Met specifieke pacts, pilots en plannen, deelname aan strategische beurzen en missies hebben we ook in 2023 onze sector wereldwijd gepromoot en verder versterkt, met als doel duurzame internationale bedrijvigheid en autonomie te creëren. 

Tegelijkertijd nemen de uitdagingen (beschikbaarheid van grondstoffen, Europese autonomie bewaren, onrust, oorlog en conflicten) toe. Desondanks blijven wij als sector wereldwijd zeer actief. Dat vertaalt zich ook door in resultaten. Zo hebben we de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in een Duitslandplan en een Frankrijkplan. Daarin focussen we ons specifiek op energie, duurzaamheid en digitalisering in de automobiel- en de luchtvaartsector. In 2023 zijn daar twee pilots in emmisieloze mobiliteit van start gegaan. Daarnaast is de wereldwijde positionering van onze smart industry is een succesvol voorbeeld. Nieuwe plannen voor specifieke industrieën en focusgebieden zijn in ontwikkeling. 

Lees meer

Innovatie voor én door hightech MKB

Om aan de internationale top te kunnen blijven meedraaien is het belangrijk om als MKB te blijven innoveren. Daarom stimuleren wij als Holland High Tech het midden- en kleinbedrijf. Dit MKB is in 2023 verder toegenomen. We hebben meer ondernemers betrokken bij onze technologische roadmaps, publiek-private samenwerkingen, onderzoek en innovaties dan in voorgaande jaren.

Lees meer

Nieuw: KIEM HighTech

Eind 2023 is de nieuwe subsidieregeling KIEM HighTech 2024 van start gegaan. Holland High Tech en Regieorgaan SIA stimuleren en financieren kortlopend onderzoek op basis van (technologie)vragen van het mkb. Met een looptijd van een jaar en een beschikbaar budget van € 40.000 per project biedt deze call mooie kansen voor onderzoekers (hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen), mkb en overige praktijkpartners samen te werken aan compacte onderzoeksvragen.

Lees meer

Uitdagingen voor de toekomst

Onze topsector zit al jaren in de lift. De Nederlandse industrie is hoogproductief in vergelijking met andere landen en ook de werkgelegenheid in onze sector blijft groeien, mede dankzij de inzet van digitalisering en smart industry. Voor de toekomstige duurzame groei van onze sector en om bij te dragen aan de urgente transities is een vergaande aandacht voor alle aspecten van de Human Capital agenda cruciaal: meer mensen die kiezen voor techniek. Wij blijven streven naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en sturing geven aan en meebewegen met technologische innovatie.

Lees meer

Kennis- en Innovatieagenda’s

Innovatie is essentieel voor Nederland. We hebben dringend oplossingen nodig voor de grote uitdagingen van deze tijd terwijl we tegelijkertijd het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt wordt. Dit vraagt om inhoudelijke afstemming van innovatieactiviteiten, onder andere via de Nationale Technologiestrategie en de Kennis- en Innovatie Agenda's (KIA's) die onderdeel uitmaken van het missiegedreven innovatiebeleid. Topsector Holland High Tech is de coördinator, verbinder en aanjager van de KIA Sleuteltechnologieën en KIA Veiligheid. Hierin werken innovatieve ondernemers, kennisinstellingen, topsectoren en overheden samen aan een toekomstbestendig Nederland.

Lees meer

Dankjewel!

2023 was een intens jaar, we hebben samen heel veel bereikt. Samen zijn we het ecosysteem van Holland High Tech. En we danken je ontzettend voor je bijdrage. Wij gaan uiteraard volle kracht verder in 2024 en we rekenen op je steun. Samen vergroten wij de impact van innovatie. Innoveren NU!

Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo