extractie ammoniakstikstof uit mest
projects
Sustainability
Electronics
High Tech Materials
Project start date
1 January 2021

Extractie van schadelijke stikstofverbindingen uit dierlijke mest

Sinds eind 2019 is Nederland in de ban van de ‘stikstofcrisis’. Het kabinet zoekt naar oplossingen voor de korte en lange termijn en ziet zich genoodzaakt tot impopulaire maatregelen zoals beperking van de maximumsnelheid op snelwegen. Hoog op de agenda staat de reductie van de stikstofemissie en stikstofdepositie door de veehouderij door onder andere veevoedermaatregelen en reductie van de veestapel. Een nieuwe elektrodialysetechniek waar o.a. TU Delft, Wageningen University & Research en MEZT aan werken, kan hier een oplossing bieden.

                                                                                                                     Project Leaflet

Compacte, snel schaalbare extractietechniek

De bijdrage van de veehouderij aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in Nederland is 41%. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ammoniakstikstofverbinding die vrijkomt uit de urine (ureum) en ontlasting van het vee. Met de nieuwe elektrodialysetechniek kan op de boerderij, energie-efficiënt en zonder toevoeging van chemicaliën, deze schadelijke ammoniakstikstof uit de drijfmest onttrokken worden.

Kringlooplandbouw

De installatie kan in combinatie met een brandstofcel groene elektriciteit opwekken. Dit maakt een energie- en CO2-neutrale operatie mogelijk. Ook kan de onttrokken ammoniak worden verwerkt tot een (kunst)mestvervanger. De techniek daarvoor is toepasbaar op diverse meststromen. De veehouder kan voor elke grondsoort, in elk jaargetijde voor elk gewas de optimale mest samenstellen en aanwenden, terwijl de ammoniakemissie minimaal is. Zo wordt de landbouw op lokaal niveau een ‘gesloten kringloop’.

Op kleine en grote schaal toepasbaar

De techniek is zowel toepasbaar op de schaal van een individuele veehouderij als op de schaal van centrale mestverwerking. De techniek is laag complex, compact uit te voeren en kan relatief snel, op grote schaal in de praktijk worden geïmplementeerd. Bovendien draagt de techniek bij aan emissievermindering van het sterke broeikasgas N2O (lachgas) en levert het significante reducties op van mestafvoer, fossiele kunstmestproductie en kunstmestaanvoer. Dit heeft gunstige gevolgen voor milieu en omgeving door verlaging van CO2-uitstoot en toename van de verkeersveiligheid. De techniek kan een verbetering betekenen van het verdienmodel van de veehouder, de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, de bodem (koolstofvastlegging, nutriënten uitstroom, bodemleven) en de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden.


Projectpartners

Technische Universiteit Delft - Civiele Techniek en Geowetenschappen (CITG)

MEZT

Wageningen University & Research

 

projects
Sustainability
Electronics
High Tech Materials