human capital

Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben.

Ophogen subsidie praktijkleren

Door het besluit van minister Van Engelshoven tot het ophogen van de subsidie praktijkleren naar het maximum van 2.700 euro, wordt het voor meer werkgevers mogelijk ook de komende jaren studenten op te leiden. Deze studenten kunnen daarmee worden opgeleid voor een baan in de high tech sector. Het kabinet stelt alles in het werk om het aantal duale- of BBL-werkplekken zo snel als enigszins mogelijk weer op peil te brengen. Aan SBB en de hogescholen worden tevens aanvullende middelen toegekend om het stageoffensief in het mbo en hbo de komende tijd gestalte te geven.

Enkele andere maatregelen uit het programma

In het primair- en voortgezet onderwijs:

  • Elke school in het PO en VO krijgt middelen voor een Eigen School programma, voor bijvoorbeeld extra docenten en ondersteuning in de klas, voor bijles en huiswerkbegeleiding op school, voor (intensieve) ondersteuning en begeleiding van leerlingen, voor aanvullende zomerprogramma’s of weekendscholen.
  • De leerling komt meer centraal te staan: er komt meer ruimte in de lesprogramma’s en overgangsnormen voor maatwerk.
  • Er komt extra ondersteuning van eindexamenkandidaten.

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs:

  • Stageoffensief met ophoging subsidie praktijkleren.
  • Studenten krijgen korting op college- en lesgeld, extra studiefinanciering en verlenging recht op het studentenreisproduct.
  • Er komt extra studie- en studentenbegeleiding voor de studenten en de instellingen ontvangen middelen om extra (ondersteunende) medewerkers aan te stellen.

Lees meer op Rijsoverheid.nl of op de human capital pagina van Holland High Tech.

human capital