materialen onderzoek technologie

MaterialenNL verbindt het Nederlandse materialenveld

Gezien de breedte en diversiteit van het materialenonderzoeksveld is vanuit de topsectoren Chemie, HTSM en Energie de wens ontstaan om alle stakeholders op een centrale plek bij elkaar te brengen: het nationale MaterialenNL Platform.

Materialen zijn overal. Daarmee is het huidige materialenveld inherent multidisciplinair en georganiseerd langs meerdere markt- en kennisgebieden. Dit is goed te zien aan de grote diversiteit aan publiek-private samenwerkingsverbanden en platforms die een deel van het materialenonderzoek adresseren. Vaak is het onderzoek complementair aan elkaar, maar soms ook overlappend. Het doel van het nationale MaterialenNL Platform is de bevordering van kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming in het hele materialenonderzoeksveld.

Organisatie

De organisatie van MaterialenNL is samengesteld uit een kernteam en een klankbordgroep.
Het kernteam bestaat uit zestien materialen experts uit de academie en industrie. Technisch voorzitter is Emmo Meijer, het boegbeeld van de Topsector Chemie.
De leden van de klankbordgroep zijn vertegenwoordigers van alle kennisinstellingen en eindgebruikers. Zij denken mee over de invulling van platform-activiteiten en de agenda van het kernteam.
 
Activiteiten

In juli 2019 is het kernteam voor het eerst bij elkaar gekomen en zijn er twee belangrijke doelen gesteld voor mei/juni 2020:
•    Het schrijven van het MaterialenNL 2020 rapport. Het rapport zal een nationaal materialenbeeld presenteren dat de wetenschappelijke uitdagingen en innovatieve ontwikkelingen voor het hele materialenveld voor de volgende decennia identificeert. Het rapport geeft een overzicht van de bijdrage van het materialenonderzoek aan het recente missiegerichte innovatiebeleid van de Nederlandse overheid, vanuit de sterktes van het Nederlandse ecosysteem van fundamenteel tot toegepast onderzoek tegen de achtergrond van internationale trends.
•    Het organiseren van een landelijk materialencongres op 9 juni 2020. Een bijeenkomst met interactieve sessies voor reflectie op het MaterialenNL 2020 rapport en gericht op samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen met deelnemers uit alle hoeken van het materialenveld. Meer informatie volgt.

Contact

Heeft u vragen over MaterialenNL of wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het platform: ga naar de website of stuur een e-mail naar secretariaat@materialennl-platform.nl.