Leden van de NAG leveren input voor Actieplan Hybride-Electrisch Vliegen van LRN

Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) gevraagd een trekkersrol te vervullen bij het opzetten van het Actieplan Hybride-Electrisch Vliegen voor de internationale luchtvaart. Op basis hiervan zal ook de HTSM Roadmap Aeronautics 2018-2025 worden aangepast.

 

Kennis ophalen uit het veld

Om kennis voor het actieplan op te halen, organiseert LRN sessies bij de branche- en belangenorganisaties binnen de sector maar ook cross sectoraal. De Netherlands Aerospace Group (NAG) beet de spits af tijdens de NAG segmentbijeenkomst Aircraft Manufacturing op 31 januari j.l. Tijdens deze drukbezochte interactieve sessie (ruim 30 deelnemers) werd een inventarisatie gedaan van de capaciteiten van CO2 reductie op de korte, middellange en lange termijn en dan meer specifiek op het gebied van elektrisch/hybride vliegen. De inventarisatie leverde zo’n 224 reacties op die een momentopname gaven van de status, ambities en behoeften onder de deelnemers. De reacties konden gegroepeerd worden in twee categorieën: 1) elementen van algemeen belang voor het bereiken van C02 reductie en 2) elementen specifiek gericht op de toekomstige generatie vliegtuigen met hybride of elektrische aandrijving.  

 

LRN wil zich vooral richten op het inventariseren van de relevante kennis en vaardigheden binnen de Nederlandse luchtvaartsector. Ook het vaststellen van mogelijke kennislacunes is een onderdeel van het onderzoek. Daarnaast is het belangrijk om ook buiten de luchtvaartsector te zoeken naar kennis en productievaardigheden die Elektrisch/Hybride vliegen mogelijk moet maken. Met de vergaarde informatie kan LRN vervolgens  aan de slag met de opzet van een actieplan voor Elektrisch/Hybride vliegen zoals dat voor de komende jaren moet worden uitgerold om een vooraanstaande positie van de Nederlandse luchtvaartsector op dit gebied zeker te stellen. De actielijnen vormen ook de basis voor de lange termijn kennisontwikkeling.

 

Voor meer informatie/vragen kunt u contact opnemen met Wilma Pronk via ....

 

Meer over LRN
Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is een stichting, ontstaan door een krachtenbundeling van de belangrijkste partijen en organisaties uit de Nederlandse lucht- en ruimtevaart sector.

Lucht- en Ruimtevaart Nederland streeft ernaar deze Nederlandse industriële sector één gezicht en één stem te geven voor de communicatie richting de politiek en besluitvormende organen bij de Nederlandse overheid. Door krachten te bundelen krijgt het gezamenlijke belang in termen van innovatiekracht, werkgelegenheid en toegepaste technologie een extra dimensie. Om belangen ook vanuit werkgeversoptiek te waarborgen onderhoudt Lucht- en Ruimtevaart Nederland nauwe banden met de organisaties VNO/NCW, FME/CWM en MKB Nederland.

 

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn