HiTMaT 2021 - Q&A

English version

Indienen

Wie mogen indienen?

Het R&D samenwerkingsproject wordt uitgevoerd door minimaal twee deelnemers, waaronder een onderzoeksinstelling en een ondernemer met een inschrijving bij de Nederlandse KvK.

Wie kunnen niet indienen als hoofdaanvrager?

 • Personeel met een nulaanstelling
 • Emeritus hoogleraren
 • Personeel van buitenlandse onderzoeksinstellingen

Mogen buitenlandse onderzoeksorganisaties meedoen aan deze Call?

Samenwerking met een buitenlandse onderzoeksorganisatie is toegestaan. Kosten die hiermee gemoeid zijn worden door TKI HTSM als niet-subsidiabel aangemerkt binnen deze call, m.a.w. deze kosten worden niet vergoed vanuit de PPS-subsidiemiddelen van het HiTMaT samenwerkingsproject.

Mogen buitenlandse bedrijven meedoen aan deze Call?

Alhoewel bij voorkeur Nederlandse bedrijven worden uitgenodigd om te reageren op deze Call, mag een buitenlandse onderneming participeren mits er ook een ondernemen meedoet die een Nederlandse KvK-inschrijving heeft.

Kan een studententeam als hoofdaanvrager fungeren?

Een studententeam kan helaas niet als hoofdaanvrager namens een onderzoeksorganisatie indienen. Er moet altijd een onderzoeker van de onderzoeksorganisatie als hoofdaanvrager indienen.

Wie is de hoofdaanvrager?

De hoofdaanvrager dient zijn/haar aanstelling te hebben bij een onderzoeksinstelling. Hier vallen alle Nederlandse Hogescholen, Universiteiten en toegepaste onderzoeksinstituten onder. Mocht de hoofdaanvrager een tijdelijk contract hebben dat afloopt binnen de looptijd van het HiTMaT samenwerkingsproject, dan mag de OO een andere onderzoeker aanwijzen.

Welke onderzoeksinstellingen mogen indienen?

Alle Nederlandse Hogescholen, Universiteiten en toegepaste onderzoeksinstituten.

Welke thema’s zijn leidend voor deze HiTMaT Call?

Dit zijn de thema’s die leidend zijn voor deze Call:

 • Gezondheid en zorg
 • Veiligheid
 • Klimaat en Circulaire Economie
 • Mobiliteit
 • Landbouw, Water en Voedsel

Waar vind ik meer informatie over deze thema’s?

Meer achtergrondinformatie is te vinden in de HTSM Knowledge and Innovation Agenda 2018-2021. Ook de HTSM technology roadmaps bieden meer duiding.

Hoe uitgebreid mag de ‘expression of interest’ zijn?

De ‘expression of interest’ wordt dit jaar voor het eerst via een online tool ingediend. Het inhoudelijke deel bestaat uit een document van maximaal 2 pagina’s dat geüpload wordt.

Is het ook mogelijk om een project voorstel in Engels in te dienen ?

De ‘expression of interest’ mag in het Engels worden ingediend.

Hoe dien ik de ‘expression of interest’ in?

U dient de ‘expression of interest’ in via de online tool. Tot de deadline van dinsdag 18 mei 2021 14:00 uur CEST kunt u nog wijzigingen aanbrengen.

Mag ik betrokken zijn bij meerdere ‘expressions of interests’ binnen deze HiTMaT Call?

Een hoofdaanvrager van een onderzoeksorganisatie mag binnen dit programma slechts aan één aanvraag voor een HiTMaT-samenwerkingsproject zijn/haar naam als (mede)aanvrager verbinden. Tevens mag een MKB-onderneming op basis waarvan de hoofdaanvrager extra budget aanvraagt, ook slechts bij één aanvraag als mede-aanvrager met een extra budgetvraag worden opgevoerd.

Wat is het budget?

De HTSM PPS-toeslag in het kader van HiTMaT-2021 bedraagt € 25.000 per project. Dit bedrag kan verhoogd worden tot € 35.000 indien:

 • de private medeaanvrager een MKB-onderneming is die een substantiële rol vervult in dit projectvoorstel;
 • u deze bijdrage in het projectvoorstel kunt motiveren.

Dit is beperkt tot éénmaal per projectvoorstel.

In totaal mag het aangevraagde budget het bedrag van € 25.000,- incl. btw (of € 35.000,- incl. btw wanneer de rol van de MKB medeaanvrager substantieel is) niet overschrijden. Het budget kan alleen worden benut door de onderzoeksorganisatie die als hoofdaanvrager dient.

Is private co-funding toegestaan?

Binnen de HiTMaT Call is een private bijdrage niet verplicht. Echter, indien een private co-funding mogelijk is waardoor meer activiteiten binnen het project kunnen worden ontplooid, dan is dat alleen maar goed.

Wat voor soort onderzoeksvoorstel mag ik indienen?

Binnen de HiTMaT Call gaat het om het uitvoeren van een beperkt R&D samenwerkingsproject, om daarmee te komen tot een substantieel en sterk publiek-privaat projectvoorstel dat past bij zowel HTSM als bij een van thema’s. Het onderzoek bevindt zich veelal binnen de TRL niveaus 1-3.

Shortlist en beoordeling

Wanneer is bekend of ik op de shortlist sta? Medio juli 2021 ontvangen de hoofdaanvragers bericht waarin zij al dan niet worden uitgenodigd een presentatie voor te bereiden.

Ik sta op de shortlist van de beoordelingscommissie. Ben ik verplicht om deel te nemen aan het Najaarsevenement?

Ja, u dient uw pitch te geven tijdens het Holland High Tech Najaarsevenement op dinsdag 2 november 2021. De presentatie is essentieel voor de evaluatie, waarin het publiek ook een rol krijgt. De evaluatie resulteert in een prioritering en advies voor honorering.

Waarop worden de aanvragen beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op:

 • Kwaliteit van het projectplan en mate van bijdrage aan thema’s en roadmaps
 • Kwaliteit van het consortium
 • Originaliteit
 • Potentiële impact

Honorering

Wanneer moet het samenwerkingsproject starten?

U dient uw HiTMaT-samenwerkingsproject uiterlijk binnen vier maanden na honorering te starten. De looptijd van uw project is maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de dagtekening van de toekenningsbrief.

Indien mijn voorstel gehonoreerd wordt, hoeveel tijd is er dan om een uitgewerkt pps-onderzoeksvoorstel voor te bereiden?

Het HiTMaT-samenwerkingsproject moet de potentie hebben om met beperkt onderzoek binnen een jaar tot een uitgewerkt pps-onderzoeksvoorstel te komen.

Op de opleverdatum heb ik nog een bedrag over dat niet besteed is. Wat gebeurt daarmee?

Eventueel op de einddatum niet gespendeerde middelen zullen terugbetaald worden aan TKI HTSM.

Welke kosten worden vergoed?

HHT-HiTMaT financiert de volgende project-specifieke kosten:

 • Personeelskosten
 • Materialen, (verbruiksgoederen, zaalhuur, hulpmiddelen en reiskosten) die ingezet worden voor het samenwerkingsproject.

Wordt de subsidie in zijn geheel toegekend, of in tranches?

De subsidie wordt in 2 tranches toegekend

 • een voorschot van 90% nadat u voldoet aan de voorwaarden vermeld in de toekenningsbrief;
 • een restant van 10% na oplevering van een door TKI HTSM goedgekeurde eindrapportage.

Aan welke eisen moet de eindrapportage voldoen?

TKI HTSM zal u tijdig een template toesturen t.b.v. een bondige eindrapportage.

Worden de gegevens van het samenwerkingsproject gepubliceerd?

TKI HTSM kan u om informatie vragen bij het opstellen van het jaarverslag.